Regulamin Aplikacji

Czytnik24

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Aplikacji oraz usług świadczonych drogą w ramach Aplikacji.
 2. Regulamin przyjęty jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm).
 3. Aplikacja jest administrowana przez TACHO-DIAGRAM PAWEŁ CIEŚLAK (dalej jako: „Usługodawca”).
 4. Z Usługodawcą można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Aplikacji pod adresem: k.cieslak@tachografy24.pl
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji.
Wyjaśnienie definicji
 • Abonament - Dostęp do Aplikacji udzielony przez Partnera w ramach dystrybucji Aplikacji.
 • Aplikacja - To aplikacja Czytnik24 dostępna pod adresem https://tsa.tachografy24.pl zarządzana przez Usługodawcę.
 • Konto - To indywidualny dostęp do Aplikacji, określany nazwą użytkownika, która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do Aplikacji. W ramach Aplikacji Usługodawca zakłada i utrzymuje konto Partnerowi oraz utrzymuje konta utworzone dla Użytkowników.
 • Partner - To podmiot będący klientem Usługodawcy, który zawarł z Usługodawcą Umowę, na podstawie której uzyskał dostęp i licencję do Aplikacji na poziomie uprawniającym Partnera do udostępniania Aplikacji Użytkownikom (np. poprzez tworzenie kont Użytkowników w Aplikacji). Partner świadczy usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z Umową.
 • Umowa (Umowa SaaS) - To umowa zawarta między Partnerem a Użytkownikiem dotycząca udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji w ramach Abonamentu.
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych - To umowa między Użytkownikiem a Partnerem, której treścią jest świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Użytkownika.
 • Usługi elektroniczne - To ogół usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Partnera oraz Użytkowników przez Usługodawcę.
 • Użytkownik - To podmiot, któremu Partner udostępnił Aplikację w ramach udzielonej przez Usługodawcę licencji, uzyskanej na podstawie Umowy. Użytkownik działa w Aplikacji w granicach dostępów (uprawnień) do poszczególnych funkcjonalności przydzielonych przez Partnera.
Ogólne warunki świadczenia Usług elektronicznych w Aplikacji
 1. Usługodawca w ramach Aplikacji oferuje świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na udostępnieniu Aplikacji, założeniu i utrzymaniu konta Użytkownika oraz zapewnieniu funkcjonowania Aplikacji zgodnie z Abonamentem.
 2. Usługi świadczone są w ramach Umowy SaaS, której stronami są Partner oraz Użytkownik oraz Umowy o świadczenie usług elektronicznych, której stronami są Partner oraz Użytkownik.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi oraz Partnerowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik lub Partner.
 4. Użytkownik oraz Partner mają obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptują jego postanowień, nie powinni korzystać z usług oferowanych w Aplikacji. Jeżeli natomiast zapoznali się z ich treścią w sposób opisany wyżej, są związani ich postanowieniami.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji.
Podstawowe warunki korzystania z Aplikacji
 1. Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik lub Partner nie muszą posiadać sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Do poprawnego i pełnego korzystania z Usług po stronie Użytkownika lub Partnera konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • aktualny system operacyjny (do zapewnienia wszystkich funkcjonalności wymagany jest minimum Windows 7)
  • aktualna przeglądarka internetowa (w stabilnej wersji, wyłącznie Firefox lub Chrome)
 2. Aby korzystać z Aplikacji w wersji mobilnej, która pozwala na odczyt danych z karty kierowcy oraz tachografu po stronie Użytkownika konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie posiadające system Android (wersja 8.0. lub nowsza)
  • dostęp do sieci Internet
  • jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Usługodawca poinformuje o tym przed zawarciem umowy
 3. Ponadto, Użytkownik lub Partner powinni posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, powinni wyposażyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne związane z Aplikacją. W razie problemów związanych z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik powinien skontaktować się z Partnerem. Zasady udzielania wsparcia technicznego określone są przez w Umowie zawartej między Partnerem, a Użytkownikiem.
 5. Przed zawarciem umowy Użytkownik lub Partner jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Aplikacji na urządzeniach Użytkownika lub Partnera, jeżeli wadliwe działanie Aplikacji wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn, w tym technicznych, leżących po stronie Użytkownika lub Partnera.
 6. Użytkownik lub Partner zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
 7. Użytkownik lub Partner zobowiązany jest do wprowadzania do Aplikacji danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Użytkownik lub Partner zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik lub Partner i ewentualnie osoby korzystające z Usług elektronicznych z ich upoważnienia są odpowiedzialni za zabezpieczenie dostępu do danych poufnych, które mogą być przekazywane przez Użytkownika lub Partnera w ramach świadczenia Usług elektronicznych przez Usługodawcę, w tym przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 10. Użytkownik, Partner lub upoważnione przez nich osoby trzecie, mające dostęp do Aplikacji zobowiązane są korzystać z Aplikacji zgodnie z prawem. W szczególności zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Aplikacji lub w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 11. Korzystanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Aplikacji.
 12. Aplikacja oraz wszystkie jej elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 13. Użytkownik lub Partner zobowiązani są do zresetowania hasła przy pierwszym logowaniu.
Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług elektronicznych
 1. Usługi elektroniczne świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana z chwilą utworzenia konta Użytkownika w Aplikacji. Momentem zakończenia tej Umowy o świadczenie usług elektronicznych jest moment usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji przez Partnera lub Usługodawcę.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne
 4. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Partnera dostępny w Aplikacji lub listownie na adres stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 5. Partner rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
 6. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny, przez złożenie oświadczenia woli w sposób, który umożliwia zapoznanie się z tym oświadczeniem, w szczególności przez e-mail lub listownie przy czym rozwiązanie Umowy o świadczenie usług elektronicznych może wiązać się z utratą dostępności do funkcjonalności Aplikacji dostępnych w ramach Abonamentu.
 7. Partner może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik łamie podstawowe zasady współżycia społecznego lub korzystania z Aplikacji wymienione w Regulaminie lub Umowie.
Zawarcie i wykonanie Umowy SaaS
 1. Umowa SaaS zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Partnera przyjęcia wypełnionego i przesłanego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie https://czytnik.tachografy24.pl/ obejmującego treść Umowy SaaS lub przez bezpośredni kontakt z Usługodawcą
 2. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza Partner tworzy Użytkownikowi konto w Aplikacji, posiadające uprawnienia i dostęp do funkcjonalności zgodnych z Abonamentem Aplikacji
 3. Zasady wykonania i rozwiązania Umowy SaaS, a także zasady płatności i odpowiedzialności Stron, są treścią odrębnego porozumienia między Partnerem a Użytkownikiem.
 4. W odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz Partner tworzy Użytkownikowi konto w Aplikacji oraz przesyła potwierdzenie założenia konta, link do Regulaminu, a także Umowy Saas lub innych niezbędnych dokumentów drogą e-mailową na adres podany przez Użytkownika w formularzu.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Umowy SaaS.
 6. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 7. Partner rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 100 z późn. zm).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Partner. Usługodawca może przetwarzać dane Użytkowników na polecenie Partnera w celu świadczenia Usług elektronicznych jako podmiot przetwarzający, na podstawie odrębnego porozumienia między Usługodawcą a Partnerem.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w ważnych przypadkach, w tym w przypadku zmiany warunków świadczenia usług lub zmian technicznych związanych z rozwojem Aplikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022 r.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 6. W granicach dopuszczonych przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników ograniczona jest do działań i zaniechań dokonanych umyślnie.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie.